November 12, 2014

Getting a tour of the Goya exhibit at MFA Boston.